Doelstelling

Het belangrijkste doel van Monumentenwacht Nederland en de aangesloten monumentenwachten is het monumentale Nederlandse erfgoed in een zo goed mogelijke staat over te dragen aan volgende generaties. Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken bestaat uit het bevorderen van planmatig onderhoud. Hiertoe voeren de monumentenwachten periodieke inspecties en kleine herstel- en onderhoudsmaatregelen uit en adviseren zij eigenaren over passende instandhoudingsmaatregelen.

De ervaring heeft geleerd dat veel restauraties een direct gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Door monumenten tijdig het onderhoud te geven dat zij nodig hebben, kunnen restauraties worden voorkomen of in elk geval langdurig worden uitgesteld. Door deze aanpak wordt per saldo veel geld bespaard en bovendien kunnen de monumentale waarden van gebouwen, zoals oorspronkelijke constructies en afwerkingen, beter worden behouden.

De rijksoverheid heeft het belang van deze zienswijze onderkend. Als gevolg hiervan is het vroegere financieringsstelsel, dat vooral was gericht op het subsidiŽren van restauraties, vanaf 2006 vervangen door het Besluit rijkssubsidiŽring instandhouding monumenten (Brim). Dit voorziet in een fiscale aftrekpostenregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten. Daarnaast is er een regeling voor de instandhouding van monumenten, waarin restauratie en onderhoud zijn samengebracht.

Monumentenwacht Nederland en de aangesloten stichtingen willen vooral 'doe-organisaties' zijn: instellingen die op een praktische, doeltreffende manier duidelijk herkenbare werkzaamheden uitvoeren, zonder ambtelijke en administratieve rompslomp. Hierdoor komt het werk (inspectie, klein herstel en onderhoud, rapportage en advies) direct ten goede aan de abonnees en hun monumenten. Mede door deze heldere en praktijkgerichte aanpak worden monumentenwachten door landelijke organisaties op het gebied van de monumentenzorg, waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beschouwd als belangrijke partners bij de totstandkoming van nieuw instandhoudingsbeleid voor het gebouwde cultureel erfgoed.

Laatste nieuws